Privacy

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (aktualizované 14. dubna 2018)

 

Network TwentyOne s.r.o. (dále označovaná zájmenem „my“ v příslušném tvaru) respektuje Vaše soukromí a zavazuje se chránit Vaše osobní údaje. V tomto poučení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak se staráme o Vaše osobní údaje a jaká máte práva na ochranu soukromí a zákonnou ochranu.

 

 1. ÚVOD

 

V tomto poučení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje včetně jakýchkoli osobních údajů, které prostřednictvím těchto webových stránek zadáváte při registraci nutné k přístupu na webové stránky nebo při nákupu našich produktů či služeb. Prostudujte si prosím tento dokument a jakákoli případná další poučení o ochraně osobních údajů nebo korektním zpracování, která Vám při shromažďování nebo zpracovávání Vašich údajů v konkrétních případech poskytneme, abyste byli plně informováni o tom, jak a proč Vaše údaje používáme. Tyto webové stránky nejsou určeny dětem, a proto vědomě neshromažďujeme žádné údaje týkající se osob mladších 18 let.

 

Správce osobních údajů/Pracovník pro ochranu osobních údajů

Jsme takzvanými „správci osobních údajů“ a zodpovídáme za Vaše osobní údaje. Určili jsme pracovníka pro ochranu osobních údajů, který dohlíží nad otázkami týkajícími se tohoto dokumentu o ochraně osobních údajů. Pokud budete mít ohledně tohoto dokumentu jakékoli dotazy včetně jakýchkoli požadavků na uplatnění svých zákonných práv uvedených dále v textu, zašlete nám prosím e-mail na adresu DPofficerEU@n21.com, nebo údajů e-mailem nebo telefonicky kontaktujte pracovníka pro ochranu osobních. Zde jsou jeho kontaktní údaje:

 

Kontaktní údaje

Naše podrobné kontaktní údaje:

 

Celé jméno právnické osoby: Milena Drdácká

 

Titul pracovníka pro ochranu osobních údajů: Country Manager

 

E-mailová adresa: DPofficerEU@n21.com

 

Poštovní adresa: Na dlouhém lánu 59/459, 160 00 Praha 6

 

Přestože máte právo kdykoli podat stížnost místnímu úřadu pro dohled nad ochranou údajů, ocenili bychom, kdybyste nám dali příležitost řešit Vaše případné obavy ještě předtím, než se na tento úřad obrátíte. Kontaktujte proto prosím vždy nejprve nás na výše uvedených kontaktních číslech a adresách.

 

Změny informací o ochraně osobních údajů a Vaše povinnost informovat nás o změnách

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány k výše uvedenému datu. Obrátíte-li se na pracovníka pro ochranu osobních údajů, může Vám poskytnout předchozí verze tohoto dokumentu. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, byly musí být vždy přesné a aktuální, a proto nás prosím informujte o změnách svých osobních údajů, k nimž dojde v průběhu Vašeho vztahu s naší společností.

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Je možné, že kliknutím na takové odkazy nebo povolením takových spojení dovolíte třetím stranám, aby shromažďovaly údaje o Vás. Naše společnost nedohlíží na webové stránky takových třetích stran a nenese odpovědnost za jejich prohlášení týkající se ochrany osobních údajů. Kdykoli budete z našich stránek odcházet na jiné, měli byste si prostudovat informace o ochraně osobních údajů na každých navštívených stránkách.

 

 1. INFORMACE O VÁS, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 

Osobní údaje nebo osobní informace, tedy jakékoli informace o jedinci, které mohou být použity k identifikaci dané osoby. Nepatří mezi ně údaje, z nichž byly odebrány informace umožňující identifikaci (anonymní údaje).

 

Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů o Vás, které jsme roztřídili do následujících skupin:

 

 • Identifikační údaje zahrnují křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno, číslo NVP/VPA, jméno a úroveň odznaku (pin) sponzorské linie Amway.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují údaje o platební kartě při nákupu produktů a služeb, ke kterým máte přístup i při opakovaných objednávkách.
 • Údaje o transakcích zahrnují podrobné údaje o Vašich příchozích a odchozích platbách a další údaje o produktech a službách, které jste si od nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují IP adresu (internetový protokol), Vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časové zóny a místo, typy a verze pluginů prohlížeče, operační sytém a platformu a další technologie na zařízeních, z nichž navštěvujete tyto webové stránky.
 • Údaje o preferencích jsou Vaše zájmy, preference, zpětná vazba a odpovědi v dotaznících.
 • Údaje o používání jsou informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Údaje související s marketingem a komunikací zahrnují údaje o tom, jestli si přejete, abychom Vám zasílali marketingové informace a jaké máte preference v oblasti komunikace.
 • Údaje o nákupech jsou pouze údaje o nákupech, které jste u nás realizovali.

 

Neshromažďujeme žádné údaje o Vás spadající do zvláštních kategorií osobních údajů (včetně údajů o Vaší rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání, filosofii, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, zdravotních informací a genetických a biometrických údajů). Neshromažďujeme ani žádné informace o rozsudcích ve věci trestných činů a přestupků. Pokud bychom se nicméně v budoucnosti rozhodli shromažďovat jakékoli Vaše údaje spadající do zvláštních kategorií osobních údajů, vyžádáme si v souladu se zákonem před jakýmkoli zpracováním takových osobních údajů Váš souhlas.

 

Neposkytnutí osobních údajů

Pokud nám shromažďování osobních údajů ukládá zákon nebo podmínky smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a Vy nám tyto osobní údaje na požádání odmítnete poskytnout, může se stát, že nebudeme schopni danou smlouvu plnit nebo ji s Vámi uzavřít (například smlouvu o poskytování zboží nebo služeb). V takovém případě bude možná nutné zrušit nějaký produkt nebo službu, kterou Vám máme poskytnout. Pokud k takové skutečnosti dojde, budeme Vás včas informovat.

 

 1. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY?

 

Při shromažďování údajů od Vás a údajů, které nám poskytujete, používáme různé metody včetně:

 

 • přímé interakce – při vyplňování formulářů a korespondenci s námi nám poštou, telefonicky, emailem nebo jinak sdělujete údaje o své identitě, kontaktní informace, finanční údaje, informace o svých preferencích, údaje týkající se marketingu a komunikace a údaje o nákupech. Tyto informace zahrnují Vaše osobní údaje, které poskytujete při:
 • nákupu produktů nebo služeb;
 • založení účtu na našich webových stránkách;
 • přihlášení k odběru našich služeb;
 • žádosti o zasílání marketingových informací;
 • účasti v soutěžích, propagačních akcích; nebo
 • poskytování zpětné vazby naší společnosti.
 • automatizovaných technologií nebo interakcí – při Vaší interakci s našimi webovými stránkami anebo nákupu produktů můžeme automatizovanými prostředky shromažďovat technické údaje a údaje o používání týkající se Vašeho zařízení a Vašich vzorců chování a akcí při prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím cookies, serverových logů a dalších podobných technologií.
 1. JAK A ZA JAKÝM ÚČELEM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tehdy, pokud nám to umožní zákon. Nejčastěji budeme Vaše osobní údaje používat v následujících situacích:

 

 • Při plnění smlouvy, kterou s Vámi hodláme uzavřít, nebo kterou jsme s Vámi uzavřeli.
 • Pokud je to nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů nějaké třetí osoby) za předpokladu, že nad nimi nepřevažují Vaše zájmy a základní práva.
 • Za účelem plnění zákonných nebo regulačních povinností.

Před zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem našich oprávněných zájmů dbáme na to, abychom zohlednili a vyvážili jakýkoli případný vliv, který by jejich zpracování mohlo mít (v pozitivním i negativním smyslu) na Vás a na Vaše práva. Vaše osobní údaje nevyužíváme k aktivitám, při nichž by nad našimi zájmy převažoval dopad, který by na Vás mělo jejich zpracování (pokud nemáme Váš souhlas nebo jsme k tomu jinak ze zákona povinni nebo nám to zákon dovoluje).

V níže uvedené tabulce jsou vyjmenovány typy právních základů, o které se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme. Samotný souhlas obecně nepovažujeme za právní základ umožňující zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud tak někdy činíme, máte právo kdykoli svůj souhlas se zasíláním marketingových informací odvolat tak, že nám tuto skutečnost oznámíte prostřednictvím výše uvedených kontaktních informací.

 

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování Vašich osobních údajů se může opírat o více než jeden právní základ v závislosti na konkrétním účelu, k němuž jsou Vaše údaje využívány. V případě, že je v tabulce uvedeno více právních základů a Vy budete požadovat podrobné informace o konkrétním právním základu, o který se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme, kontaktujte nás prosím.

 

Účel/aktivita Typ shromažďovaných údajů

 

Právní základ pro zpracování včetně oprávněných zájmů
Registrace nového zákazníka Identifikační údaje, kontaktní informace Plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli zajistit fungování obchodní činnosti na našich webových stránkách

Zpracování a doručení Vaší objednávky včetně (dle relevance):

(a) řízení plateb, sazeb a poplatků

(b) výběru a vymáhání dlužných částek

Identifikační údaje, kontaktní informace, finanční údaje, údaje o transakcích, údaje týkající se marketingu a komunikace Plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli vymáhat dluhy od dlužníků

Řízení našeho vztahu s Vámi, abychom Vám mohli:

(a) zasílat oznámení o změnách našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů

(b) zasílat žádosti o hodnocení nebo nabídnout účast v dotazníku

Identifikační údaje, kontaktní informace, údaje týkající se preferencí, marketingu a komunikace

 

Plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Nezbytné k plnění zákonných povinností

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli udržovat své záznamy aktualizované a sledovat, jak naši zákazníci využívají naše produkty/služby

 

Umožnit Vám účast v losování o ceny, soutěžích nebo dotaznících Identifikační údaje, kontaktní informace, údaje o preferencích, používání, marketingu a komunikaci

 

Plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli sledovat, jak naši zákazníci využívají naše produkty/služby a rozvíjet je a také rozšiřovat naše podnikání

Správa a ochrana našeho obchodu a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportingu a hostingu dat) Identifikační údaje, kontaktní informace, technické informace

 

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli provozovat naši firmu, poskytovat služby správy a IT, zajistit zabezpečení sítě a předcházet podvodům

Nezbytné k plnění zákonných povinností

Poskytovat Vám odpovídající webový obsah a reklamy a změřit či pochopit efektivitu reklam, které Vám předkládáme

 

Identifikační údaje, kontaktní informace, informace o preferencích, údaje týkající se používání, marketingu a komunikace, technické informace

 

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli sledovat, jak naši zákazníci využívají naše produkty/služby a rozvíjet je, rozšiřovat naše podnikání a poskytovat informace o naší marketingové strategii
Používání datových analýz k vylepšování našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zákaznické zkušenosti Technické informace, informace o používání

 

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom dokázali pochopit, jak naši zákazníci využívají naše produkty a služby a zajistit, aby na našich webových stránkách byly aktuální a relevantní informace, rozšiřovat naše podnikání a poskytovat informace o naší marketingové strategii
Navrhovat a doporučovat Vám zboží a služby, které by Vás mohly zajímat Identifikační údaje, kontaktní informace, technické informace, informace o používání a preferencích

 

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli rozvíjet naše produkty/služby a rozšiřovat naše podnikání
Vytvářet zprávy o Vaší nákupní aktivitě pro Vás a pro Vašeho NVP/VPA ve sponzorské linii, dle relevance.

 

Identifikační údaje, informace o nákupech

 

Plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů, abychom mohli zajišťovat obchodní funkci našich webových stránek.

 

Propagační nabídky od nás

Informace o Vaší identitě, kontaktní a technické informace a informace o používání a preferencích můžeme využívat k tomu, abychom si vytvořili představu, co byste podle našeho názoru mohli potřebovat nebo co by Vás mohlo zajímat. Na základě toho se pak rozhodujeme, jaké produkty, služby a nabídky by pro Vás mohly být relevantní (říká se tomu „marketing“). Pokud si od nás vyžádáte nějaké informace nebo si od nás zakoupíte produkty či služby a neodhlásíte se z odběru marketingových sdělení, budeme Vám takové marketingové materiály zasílat.

 

Marketing třetích stran

Vaše osobní informace nesdílíme pro marketingové účely s žádnými třetími stranami. Pokud by se tato skutečnost v budoucnu změnila, požádáme Vás předem o Váš výslovný souhlas.

 

Odhlášení z odběru

Můžete nás kdykoli kontaktovat a požádat nás, abychom Vám marketingová sdělení přestali zasílat. Odhlášení z odběru marketingových sdělení se netýká osobních údajů, které jste nám poskytli při koupi produktu/služeb nebo jiných transakcí, které jste s námi dříve uskutečnili.

 

Cookies

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé cookies, nebo Vás upozornil, pokud se webové stránky chystají nastavit cookies nebo k nim přistoupit. Jestliže cookies zablokujete nebo odmítnete, měli byste vědět, že některé součástí těchto webových stránek mohou být nepřístupné nebo nemusejí správně fungovat. Více informací o cookies, které používáme, se dozvíte v pravidlech pro používání cookies zveřejněných na našich webových stránkách.

 

Změna účelu

Vaše osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které jsme je shromáždili, a v případech, kdy se rozumně domníváme, že tyto údaje potřebujeme použít z jiného důvodu, jenž je kompatibilní s původním účelem. Potřebujeme-li používat Vaše osobní údaje k nějakému jinému, nesouvisejícímu účelu, upozorníme Vás na to a vysvětlíme Vám právní základ, který nás k tomu opravňuje. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme v souladu s výše uvedenými pravidly zpracovávat bez Vašeho vědomí nebo souhlasu tehdy, když to vyžaduje nebo pokud nás k tomu opravňuje zákon.

 

 1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje sdílíme s jinými subjekty pouze tehdy, když nám to dovoluje zákon. Můžeme mít povinnost sdílet Vaše osobní údaje s níže uvedenými osobami:

 

 • s poskytovateli služeb zajišťujícími služby IT a správy systému za účelem provozu webových stránek;
 • s nezávislými organizacemi, které nám jinak pomáhají poskytovat Vám zboží, služby a informace;
 • s třetími osobami vyjmenovanými ve výše uvedené tabulce;
 • s přidruženými právnickými osobami společnosti Network TwentyOne;
 • s třetími osobami, kterým se případně rozhodneme prodat, převést nebo s nimi spojit naši firmu nebo majetek. Pokud by v naší firmě došlo k nějaké změně, noví majitelé mohou Vaše osobní údaje používat stejným způsobem, jako je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
 • s auditory a jinými odbornými poradci;
 • s orgány zajišťujícími výkon práva nebo jinými vládními nebo regulačními úřady nebo jinými třetími osobami dle požadavků a v souladu s platnými zákony nebo nařízeními.

 

Vyžadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly ochranu Vašich osobních údajů a zacházely s Vašimi osobními údaji v souladu se zákonem. Nedovolujeme poskytovatelům služeb z řad třetích stran, aby Vaše osobní údaje používaly k svým vlastním účelům a umožňujeme jim zpracovávat Vaše osobní údaje pouze ke stanoveným účelům a v souladu s našimi pokyny.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ DO JINÝCH ZEMÍ / EU-US PRIVACY SHIELD

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s naší přidruženou korporátní společností Network TwentyOne International, Inc. (dále jen „N21 USA“) ve Spojených státech, která pro nás vytváří a udržuje tyto webové stránky. V rámci tohoto procesu jsou Vaše údaje předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Společnost N21 USA přistoupila k rozhodnutí Evropské komise známému jako EU-US Privacy Shield Framework týkajícímu se shromažďování, používání a uchovávání osobních informací pocházejících z členských států EU. Společnost N21 USA před americkým ministerstvem obchodu potvrdila, že dodržuje zásady výše zmíněného mechanizmu ochrany osobních údajů. Více o zásadách ochrany osobních údajů v rámci EU-US Privacy Shield se dozvíte v následujícím odkazu: https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Prohlášení společnosti N21 USA týkající se zásad ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield naleznete zde:

http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf .

 

Kdykoli předáváme Vaše osobní údaje mimo oblast EHP, zajišťujeme podobnou úroveň jejich ochrany prostřednictvím alespoň jednoho z následujících opatření:

 

 • Vaše osobní údaje předáváme pouze do zemí, které Evropská komise považuje za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v následujícím odkazu: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Evropská komise: O přiměřenosti ochrany osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii).
 • S určitými poskytovateli služeb můžeme někdy používat zvláštní smlouvy schválené Evropskou komisí, na jejichž základě jsou osobní údaje chráněny stejně jako v Evropě. Více informací naleznete v následujícím odkazu: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (Evropská komise: Vzorové smlouvy pro převod osobních údajů do třetích zemí).
 • Případným poskytovatelům sídlícím v USA předáváme údaje, pokud přistoupili k výše zmíněnému mechanizmu EU-US Privacy Shield Framework, podle něhož jsou povinni zajistit podobnou ochranu osobních údajů sdílených mezi Evropou a USA. Více informací naleznete v následujícím odkazu: European Commission: EU-US Privacy Shield (Evropská komise: EU-US Privacy Shield)

Budete-li požadovat další informace o konkrétním mechanismu, který využíváme při převodu Vašich osobních údajů mimo území EHP, kontaktujte nás prosím.

 

 1. OCHRANA ÚDAJŮ

 

Zavedli jsme náležitá bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou nebo nepovoleným používáním či přístupem k nim a před jejich měněním a odtajněním. Přístup k Vašim osobním údajům je dále vyhrazen pouze pro ty zaměstnance, agenty, dodavatele a jiné třetí strany, které přístup k nim potřebují z profesních důvodů. Zavedli jsme postupy řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení osobních údajů a bude-li nám to ukládat zákon, budeme Vás a jakékoli příslušné regulační orgány informovat o jakémkoli takovém porušení.

 

 1. UCHOVÁVÁNÍ DATJak dlouho budete uchovávat mé osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak bude nutné k naplnění účelů, ke kterým jsme je shromáždili, včetně důvodu splnění jakýchkoli zákonných, účetních nebo informačních povinností. Při určování přiměřené doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko újmy v důsledku nepovoleného použití nebo odtajnění Vašich osobních údajů, účely zpracovávání Vašich osobních údajů a možnost dosažení těchto účelů jinými způsoby, a nakonec také příslušné právní požadavky. Podrobné informace o délce uchovávání u různých částí Vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich pravidlech uchovávání osobních údajů, které Vám na požádání poskytneme.

 

 1. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

 

Za určitých okolností Vám zákony na ochranu informací Vám v souvislosti s Vašimi osobními údaji poskytují určitá práva.

 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům (obecně známé jako „žádost subjektu údajů o přístup k údajům“). Toto právo Vám umožňuje získat kopii osobních údajů o Vás, které uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

 

Právo na opravu Vašich osobních údajů, které uchováváme. Toto právo Vám umožňuje opravu jakýchkoli neúplných nebo nesprávných údajů o Vás, přičemž můžeme požadovat ověření správnosti nových údajů, které nám poskytnete.

 

Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje zažádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Právo požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů máte také při úspěšném uplatnění práva vznést námitku proti zpracování (viz níže) nebo pokud jsme případně zpracovávali Vaše informace nezákonně a pokud nám povinnost vymazat Vaše osobní údaje ukládají místní zákony. Měli byste nicméně vědět, že nemusí být vždy v naší moci splnit Váš požadavek na výmaz z důvodu nějakých konkrétních právních důvodů, o kterých Vás případně budeme při vznesení požadavku na výmaz informovat.

 

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů vycházející z oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí strany) tam, kde proti takovému zpracování vznesete námitku na základě nějakého konkrétního důvodu, protože se domníváte, že zpracování má vliv na Vaše základní práva a svobody. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Může se stát, že v některých případech prokážeme existenci závažných zákonných důvodů zpracovávat Vaše údaje, které převažují nad Vašimi právy a svobodami.

 

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na základě tohoto práva nás můžete požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje v následujících situacích: (a) pokud chcete, abychom zajistili přesnost takových údajů; (b) pokud údaje zpracováváme nezákonně, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když je již sami nepotřebujeme, ale jsou nutné pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo (d) vznesete námitku proti používání Vašich údajů a my musíme ověřit, zda máme oprávněné důvody je používat a zda tyto důvody převažují.

 

Právo na předání Vašich osobních údajů Vám nebo třetí straně. Vám nebo Vámi zvolené třetí straně poskytneme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Měli byste vědět, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k nimž jste nám původně poskytli souhlas s používáním, nebo tam, kde jsme takové informace používali k plnění smlouvy s Vámi.

 

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas tam, kde se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme o Váš souhlas. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme Vám možná schopni poskytnout určité produkty nebo služby. V tomto případě Vás o této skutečnosti budeme při odvolání souhlasu informovat.

V případě, že budete chtít uplatnit jakákoli z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím.

 

Obvykle bez poplatku

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo uplatnění jakýchkoli jiných práv) nehradíte žádný poplatek. V případě zjevně nepodloženého, opakovaného nebo nepřiměřeného poplatku můžeme nicméně požadovat odpovídající poplatek, nebo můžeme odmítnout takový požadavek splnit.

 

Co od Vás můžeme požadovat

Můžeme si od Vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit Vaši identitu a zajistit Vaše právo přístupu k Vašim osobním údajům (nebo uplatnit jakákoli jiná práva). Toto bezpečnostní opatření slouží k ochraně Vašich osobních údajů před přístupem jiné osoby, která nemá právo je získat. Můžeme Vás rovněž v souvislosti s Vaším požadavkem kontaktovat a s ohledem na jeho co nejrychlejší vyřízení Vás požádat o další informace.

 

Časový limit na vyřízení

Snažíme se vyřídit všechny oprávněné požadavky do jednoho měsíce. Pokud je Váš požadavek obzvláště komplexní, nebo vznesete několik požadavků, může nám jejich vyřízení někdy trvat i déle než jeden měsíc. Na tuto skutečnost Vás případně vždy upozorníme a budeme Vás průběžně informovat.